FAQs Complain Problems

राजपत्र

आर्थिक वर्ष दस्तावेज
पाँचखपन नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नियमावली, २०७९ ७९-८० PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नियमावली, २०७९
पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९ ७९-८० PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९
पाँचखपन नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ ७९-८० PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९
पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७९-८० PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९
पाँचखपन नगरकार्यपालिकाको बैठक सञ्‍चालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ ७८/७९ PDF icon पाँचखपन नगरकार्यपालिकाको बैठक सञ्‍चालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९
पाँचखपन नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता नियमावली, २०७९ ७८/७९ PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता नियमावली, २०७९
पाँचखपन नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७९ ७८/७९ PDF icon पाँचखपन नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७९
नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली, २०७९ ७८/७९ PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली, 2079
पाँचखपन नगरपालिकाको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी नियमावली, २०७९ ७८/७९ PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी नियमावली, २०७९
राजपत्र-पाँचखपन नगरपालकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ७८/७९ PDF icon पाँचखपन नगरपालकाको विनियोजन ऐन, २०७८

Pages