FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 09/08/2020 - 14:39 PDF icon file
पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक तथा विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 05/03/2020 - 13:02 PDF icon file
पाँचखपन नगरपालिकाकाे अार्थिक एेन, २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 12:23 PDF icon अार्थिक एेन
पाँचखपन नगरपालिकाकाे विनियाेजन एेन, २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 12:12 PDF icon विनियाेजन एेन
प्रदेश अार्थिक विधेयक २०७५ ७४/७५ 07/10/2018 - 13:56 PDF icon प्रदेश अार्थिक विधेयक
गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरूले पाउने सुबिधाकाे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे एेन, २०७५ ७४/७५ 07/01/2018 - 13:27 PDF icon जनप्रतिनिधिहरूकाे सुबिधा सम्बन्धि एेन
गाउँ सभा र नगर सभा संचालनकाे लागि व्यवस्था गर्न बनेकाे एेन, २०७५ ७४/७५ 07/01/2018 - 13:18 PDF icon गाउँ तथा नगर सभा संचालन एेन
स्थानिय तहकाे प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने एेन ७४/७५ 05/08/2018 - 12:36 PDF icon स्थानिय तहकाे प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने एेन
स्थानिय सरकार संचालन एेन ७४/७५ 05/08/2018 - 12:33 PDF icon स्थानिय सरकार संचालन एेन