FAQs Complain Problems

योजनाको पेश्की माग गर्न आवश्यक कागजातहरू के के हुन्?

योजनाको पेश्की माग गर्न आवश्यक कागजातहरू :

  • पेश्की माग निवेदन
  • योजना सम्झौताको प्रतिलिपि
  • प्राविधिक स्टिमेट
  • सम्बन्धित वडाको सिफारिस
  • नागरिकताको प्रतिलिपि